Защита на лични данни

 • Привеждане в съответствие с GDPR
 • Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)
Виж повече Виж видео 1.jpg

Сливания и придобивания

 • Покупка и продажба на бизнес
 • Преструктуриране на компании
 • Правен дю дилиджънс
Виж повече Виж видео 2.jpg

Мерки срещу изпирането на пари

 • Оценка на риска и приемане на вътрешни правила
 • Обявяване на действителен собственик
 • Обявяване на лице за контакт
 • Обучения по ЗМИП
Виж повече Виж видео 3.jpg

Трудово право

 • Привеждане в съответствие с трудовото законодателство
 • Прекратяване на трудови правоотношения
 • Налагане на дисциплинарни наказания
 • Реализиране на имуществената отговорност
Виж повече Виж видео 5.jpg